November 2022

  >  2022

Poticanje pismenosti igra ključnu ulogu u promicanju socijalne kohezije i smanjenju ekonomskih razlika. Kvalitetan sistem ranog učenja postavlja temelje uspjeha u kasnijem životu osobe u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i socijalne inkluzije, a posebno je važan za djecu ranjivih grupa. U